Het fort Henricus te Steenbergen

 34,91

Han Leune – Steenbergen was ooit een belangrijke vestingstad in West-Brabant. In de periode 1626-1629 werd de stad aanzienlijk versterkt. Bij de toegang tot de haven werd een groot fort gebouwd dat Henricus werd genoemd, naar graaf Hendrik III van Nassau. Het fort vormde het noordelijke uiteinde van een waterlinie die in 1628 tussen Bergen op Zoom en Steenbergen werd aangelegd en die anno 2017 gewoonlijk wordt omschreven als de West-Brabantse Waterlinie. De belangstelling voor de historie van die linie is groeiend. Sinds 2000 wordt getracht om de linie in het landschap beter zichtbaar en in recreatief opzicht aantrekkelijker te maken. Vestingwerken die in de linie een belangrijke rol speelden worden gerestaureerd. Daartoe behoort het fort Henricus. Naar de geschiedenis van dit fort is nog nauwelijks onderzoek verricht. Dit boek voorziet in die leemte. Gebaseerd op uiteenlopende archiefbronnen wordt de forthistorie vanuit diverse gezichtspunten belicht: vestingbouwkundig, krijgskundig, landschappelijk, politiek-bestuurlijk, sociologisch en demografisch. Veel aandacht is besteed aan het verzamelen van gegevens over personen die bij het functioneren van het fort nauw betrokken waren. Ook wordt stilgestaan bij vestingbouwkundige ontwikkelingen in Steenbergen die in tot dusver verschenen studies over de stad onderbelicht zijn gebleven. Het boek bevat een uitgebreid overzicht van de militaire compagnieën die in de 17de en 18de eeuw in de stad garnizoen hielden. Voorts worden nog niet eerder gepubliceerde gegevens gepresenteerd over het functioneren van de West-Brabantse Waterlinie. Het boek ligt in het verlengde van diverse publicaties van de auteur over vestingwerken in het zuidwesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden en in de streek ten noorden van Antwerpen.

De auteur groeide op in Steenbergen (West-Brabant) en is emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus  Universiteit Rotterdam. Naast zijn professoraat vervulde hij diverse adviesfuncties voor de rijksoverheid zoals voorzitter van de Onderwijsraad, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en voorzitter van de Politieonderwijsraad. Op zijn naam staan ruim honderd publicaties over het onderwijs en het onderwijsbeleid in Nederland. Sinds zijn emeritaat publiceert hij vooral op militair-historisch, regionaal-historisch en genealogisch terrein, met Zeeland en West-Brabant als aandachtsgebieden. Meer bijzonderheden over zijn persoon en werk staan op zijn website: www.hanleune.nl.

 

Categorieën: ,